மெய்வருத்தக் கூலி தரும்!


அனைவருக்கும் வணக்கம்!

தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சி
மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.

இது வள்ளுவர் வாக்கு!  ஒரு மனிதனுக்கு தேவை உணவு, உடை, உறையுள், உடல்நலம் ஆகிய நான்கும் ஆகும். இவற்றை தருவதற்கு இறைவனால் ஆகாதா?  நிச்சயமாக தர முடியும்.

முக்தி அல்லது மோட்சம்!  ஒரு மனிதனுக்கு இதை மட்டுமே தெய்வங்களால் கொடுக்க இயலாது.  இதை அடைவதற்கு மனிதன் தனது மெய்யை வருத்த வேண்டும்.  அவ்வாறு வருத்தினால், அதற்கு தக்க கூலி கிடைக்கும் என்பது வள்ளுவர் வாக்கு.  இவ்வாறு மெய்யை வருதுவதற்கே தவம் அல்லது த்யானம் என்று பெயர்.  அதை பழகுவதற்கு குரு துணை அல்லது வழிநடத்தல் வேண்டி வரும்.

புண்ணாக்கு சித்தர் சொல்வதைக் கேட்ப்போம்.

காட்டில் இருந்தாலும் கனக தவம் செய்தாலும்
காட்டும் குரு இல்லாமல் 
ஞானம் கண்டறியலாகாதே! 

நல்ல ஆத்மாக்கள், சித்தர்கள், ஞானிகள் என்ன செய்தால் நமக்கு அருள்வார்கள்?

மிக எளிய பதில் – நேர்மை, வாக்கு சுத்தம், புலன் கட்டுப்பாடு, நம்பிக்கை நிறைந்த சரணாகதி, அவர்கள் காட்டும் வழியில் நடத்தல்!

முதலில் வாக்கு சுத்தத்தில் தொடங்குவோம்! அது என்ன? நம் வார்த்தையை நாமே மதித்தல். தலையே போவதாக இருந்தாலும் சொன்ன, சத்தியம் செய்து கொடுத்த வார்த்தையை மீறாமல் இருத்தல்.  இது எல்லாராலும் முடியும். வார்த்தையே வாழ்க்கை என நினைத்து நடக்கலாம்.  கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும். பெரியவர்கள் வருவார்கள், வந்து தான் ஆக வேண்டும்.

One more time!

Feeling stuck? Overwhelmed? If you truly are, take two steps, read this post first, and act on it! Simple.

An aged king called upon his son and handed over a small box saying ‘when you are feeling stuck and think of giving up, open this box and do what it says’. The son takes over as a king and for sure gets stuck in something and feels overwhelmed. Remembering what his Father had said, he opened up the small box. A text carved in a stone read:
“Try, one more time!”

The son thought ‘there must be something that my Dad wanted to teach’. He felt energized and went on with a fresh new perspective and was able to tackle the situation. Thereafter, he returned to this magic box whenever he felt stuck.

 

The difference between winners and the fence sitters is not extraordinary capabilities or a specialty that they alone possess. They haven’t attended any special coaching from any gurus. They are just like you and me but with a small difference in their mindset, a mindset that can be obtained by everyone, fortunately. They started off humbly, with almost nothing but faith in themselves and their idea and were mostly surrounded by critics who discouraged them and their ideas. But they stood firm and went on doing what they believed  just one more time and didn’t give up.

When we feel like giving up, or feeling down, the mind gets clouded where we lose interest in everything. The simple help we can do to ourselves is to read a couple of lines from our role models or recall an inspiring phrase, experience or even a movie scene or song, but above all, use this time-tested, highly recommended and proven technique – “do it just one more time” anyway. 
And if you feel this often, do some self-enquiry. The reason could be just the force of habit; even feeling down frequently is a habit. We know that a habit can be strengthened or weakened. Weaken the negative thought by ignoring it and reinforce with a powerful, reverse action, a positive one. Our mind replaces the neural connection that fires the negative feeling with a positive one. Our part is to replace the negative with an empowering positive action. However small it may be, as long as it is done repetitively, the
results are sure to show up.
Make it a habit and just do it one more time. Do it without worrying about the results. Did you know the long-term benefit of brushing your teeth when you began? You just did and it goes well even now. The same holds true to your thoughts. Just do it one more time and don’t give up, like the winners below.

NarayanaMurthy, Infosys

You become a star not because of your title;  you become a star because you are adding star value…”

 
Kiran Mazumdar, Biocon
“Today anything can be done!”
Try, one more time!

Up India! Conquer the world by your spirituality!

Find out how you alone can be responsible for your fate and how positive expectations have great power in them. This time tested method from the Vedas, through the lips of the greatest Rishi Swami Vivekananda, is the need of the hour for oneself and of India.

During his visit to Kanyakumari, Swami Vivekananda brainstormed ideas and came up with a plan, a layout for the country he loved more than anything else, to be of service to the downtrodden, to make the Indian men and women feel proud about their glorious past and to be truthful to their backbones. He formed Sri Ramakrishna Mission. He called upon us bravely, ‘Ye, children of immortal bliss’.
The Indian needs more spiritual energy in addition to the mental and physical strength now more than ever. Every one of us has a responsibility in our shoulders now. To put India back in its glory, just like it was in the past, even greater perhaps. To do this, the change must happen within us as a first step.
Everything happens twice. First in the mind and then in reality. What we focus on, we create. As you think, so you become. Therefore, we must think, feel and visualize positive and energizing thoughts.
The Swami visualized this. Our great country standing up in its full glory, the Vedantic past in its complete potential.
They say “expect success to find it!”, it is extremely important for us to focus on the good, focus on positive improvement than melting down with the negative feelings. Let us be the change that we want to see in the country. There is power in positive expectations. A word of caution too, it is also true that there is power in any expectations and you hold the key to choose whether it is positive or not.
Here is a set of quick steps to reinforce that system that Swamiji proclaimed.
1. Determine to focus on the good. Just only on Good.
2. Expect Success. Expect Progress. Expect Good.

3. Have a watch over the thoughts. We wouldn’t like to smell bad physically, why then in thoughts?

Spread the aroma of positive energy around you.

4. Here’s an interesting method. If you have a idol or a role model, think of any situation in two perspective. One if your own way, and another in a way that your role model would think and do, if he/she were in your position. You will see a dramatic switch over in you and will get new perspective
of the same situation.

 5. Stay out of negativity. Avoid humbugs, negatives and gossips of newspaper, magazines and mediaStay clean.

Remember, we all have the responsibility of handing over a prosperous nation to our children. If not for us, let us do it for them as they deserve to live in a better place. Up India!